Δήλωση Μεταβίβασης Δικαιωμάτων

Όλοι οι συγγραφείς που αναφέρονται στην εργασία συναινούν για την υποβολή της προς δημοσίευση. Κάθε συγγραφέας συμφωνεί ότι το ερευνητικό έργο που παρουσιάζεται είναι αυθεντικό και πρωτότυπο. Δια της παρούσης, οι συγγραφείς αποδέχονται ότι το άρθρο και τα ερευνητικά στοιχεία που εμπεριέχει δεν έχουν δημοσιευθεί σε άλλο μέσο σε οποιαδήποτε γλώσσα ή θα υποβληθούν προς δημοσίευση κατά τη διαδικασία κρίσης στο παρόν περιοδικό.

Το επιστημονικό περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής δεν φέρει καμία νομική ευθύνη σχετικά με το υλικό που δημοσιεύει και που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα/έων. Ο συγγραφέας/είς που επιθυμούν να δημοσιεύσουν υλικό (γραφήματα, κείμενα κ.α.) το οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί αλλού, θα πρέπει να έχουν λάβει άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων του υλικού αυτού και να καταθέσουν αντίγραφο της σχετικής άδειας προς το περιοδικό. Κάθε υλικό το οποίο δεν συνοδεύεται από τέτοια άδεια θα θεωρείται ότι είναι αυθεντική δουλειά των συγγραφέων. Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει άρθρα τα οποία δεν συνάδουν με τις παραπάνω συνθήκες. Η δε ευθύνη για τα παραπάνω βαραίνει αποκλειστικά τους συγγραφείς.

Δια της παρούσης όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπό δημοσίευση υλικού στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ισχύει για όλο τον κόσμο, σε όλες τις γλώσσες και όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Κάθε συγγραφέας πιστοποιεί ότι δεν φέρει εμπορική σχέση ή ωφέλεια που συνδέεται ή απορρέει από το υποβαλλόμενο άρθρο, εκτός εάν το δηλώσει. Θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι πηγές χρηματοδότησης του έργου σε υποσημείωση στην πρώτη σελίδα του άρθρου.

Δήλωση Μεταβίβασης Δικαιωμάτων

Τίτλος Άρθρου:

Συγγραφέας με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία:
Διεύθυνση αλληλογραφίας, Τηλέφωνα, Fax:

Αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και κάθε ευθύνη σε σχέση με το επιστημονικό περιεχόμενο του άρθρου όπως και κάθε νομική ευθύνη σε σχέση με αυτό.

Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή

Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή

Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή

Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή

Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή

Όνομα Ημερομηνία Υπογραφή

Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να υπογράψουν και να αποδεχθούν τους όρους της παρούσας δήλωσης. Αποστείλετε την παρούσα με fax ή e-mail:

Ισως σας ενδιαφέρουν :

Φόρμα συμμετοχής

3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 13-14